วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯไม่กระทบภาพรวม

1001959อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังกล่าวแก่ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  สหกรณ์จังหวัดผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่เข้าร่วมประชุมว่า  ในปี 58 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3,237 ล้านบาท มีแผนปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูภาค รวมทั้งหมด57 แผน  ทั้งนี้ นับเป็นเวลากว่า 6เดือน ได้ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ หน่วยสนับสนุน  ตลอดจนฝ่ายบริหาร ได้รับทราบความก้าวหน้า  ปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมทั้งข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยหน่วยงานที่ขับเคลื่อนที่สำคัญคือ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  นิคมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้นเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก เขตเทศบาลนครสกลนคร นายโอภาส  กลั่นบุศย์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิด โครงการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในเขตตรวจราชการที่ 10-14 โดยกล่าวว่า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศ 11 ล้าน 2 แสนคน ว่า แม้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นจะเกิดวิกฤติขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า ระบบสหกรณ์จะล้มไปด้วย  เพราะสหกรณ์ทั่วประเทศ 8,181 แห่ง  มีทุนหมุนเวียน 2.25 ล้านล้านบาท  แต่มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์เครดิตยู เนียน เพียง 76 แห่ง และมียอดเงินฝากเพียง 7,700 ล้าน จึงไม่กระทบระบบสหกรณ์แต่อย่างใด เพราะสมาชิกของสหกรณ์ทั้ง 76 แห่งที่เข้าร่วม มีเพียง 2 แสนคน ยังเหลือสมาชิกอีกกว่า 11 ล้าน ดังนั้น ยังคงมีสหกรณ์ที่ไม่ได้เข้าร่วมและไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อีกกว่า 8,000 แห่ง จึงขอให้ไปสร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจแก่และทำความเข้าใจประชาชนรวมทั้งส่วนราชการต่างๆว่า สหกรณ์ยังมีสภาพคล่อง ดำเนินการได้ตามปกติ

แหล่งที่มา  :  เดลินิวส์

Supplier: ยันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯไม่กระทบภาพรวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น